Vị trí: Trưởng phòng

Mức lương: Thương lượng

Đang tải ...

Mô tả công việc

Mô tả công việc:
1. Hỗ trợ Trưởng Bộ phận trong công tác quản lý chiến lược, kế hoạch công nghệ thông tin về phát triển phần mềm, ứng dụng:/ Support the Head of Department in the management of information technology strategies and plans on software and application development:
- Tham gia hoạch định và quản lý đồng bộ kiến trúc tổng thể hệ thống công nghệ thông tin về hệ thống phần mềm, ứng dụng;
- Hỗ trợ thiết lập và quản lý triển khai danh mục dịch vụ công nghệ thông tin về phần mềm, ứng dụng;
- Thực hiện phân tích, đánh giá và lập báo cáo về tác động của danh mục dịch vụ công nghệ thông tin về phần mềm, ứng dụng lên hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
- Nghiên cứu, đề xuất với Trưởng Bộ phận các phương án mua sắm, sử dụng nguồn lực nội bộ hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ, giải pháp, thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu và chiến lược công nghệ thông tin về phần mềm, ứng dụng;
- Giám sát, đánh giá nhà cung cấp về chi phí và chất lượng dịch vụ, thiết bị công nghệ thông tin liên quan tới hệ thống phần mềm, ứng dụng và đề xuất các phương án thay thế nếu cần;
- Đề xuất và thực hiện theo dõi các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động hệ thống công nghệ thông tin về ứng dụng, phần mềm và lập báo cáo hiệu quả hoạt động theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu;
- Nghiên cứu, lập kế hoạch đề xuất và triển khai các phương án đổi mới giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin về hệ thống phần mềm, ứng dụng;
- Đánh giá hiệu quả đổi mới công nghệ về phần mềm, ứng dụng lên hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh.
- Thiết lập và tổ chức triển khai kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro về phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin.
- Participating in planning and synchronous management of the overall architecture of the information technology system in terms of software systems and applications;
- Support to set up and manage the implementation of a portfolio of software and application information technology services;
- Analyze, evaluate and make reports on the impact of the list of information technology services on software and applications on the company's production and business activities;
- Research and propose to the Head of Department the options for procurement, use of internal resources or information technology service providers, solutions and equipment to meet the needs and strategies of information technology. information about software and applications;
- Monitor and evaluate suppliers on cost and quality of services, information technology equipment related to software systems, applications and propose alternatives if necessary;
- Propose and monitor performance indicators of information technology systems in terms of applications and software and make reports on performance periodically or upon request;
- Research, plan, propose and implement plans to innovate information technology solutions and services on software systems and applications;
- Evaluate the effectiveness of technology innovation in software and application on management, production and business activities.
- Establish and organize the implementation of plans to prevent and reduce risks in software and information technology applications.

2. Hỗ trợ Trưởng Bộ phận thực hiện công tác quản lý và điều phối nhu cầu về phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh/2. Support the Head of Department in managing and coordinating the demand for software and information technology applications to serve production and business activities
- Đánh giá nhu cầu về phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin và tham mưu cho Trưởng Bộ phận trong công tác xây dựng kế hoạch - ngân sách nhằm phát triển và duy trì hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng chiến lược đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tham gia nghiên cứu, đề xuất và thiết lập các giải pháp về phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm gia tăng giá trị sản phẩm và hiệu quả quy trình hoạt động;
- Thực hiện quản lý các dự án xây dựng và phát triển phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin;
- Giám sát chất lượng và quản lý tiến độ triển khai giải pháp về phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin.
- Lập báo cáo về tình trạng của hệ thống phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu
- Assess the needs of software, information technology applications and advise the Head of Department in planning - budgeting to develop and maintain an information technology application system to meet the strategy. for production and business activities.
- Participate in researching, proposing and setting up software solutions, information technology applications to increase product value and operational process efficiency;
- Manage the construction and development of software and information technology applications;
- Monitor the quality and manage the implementation progress of software solutions and information technology applications.
- Make reports on the status of software systems and information technology applications periodically or upon request.
- Lead/Coordinate other duties as assigned by the Head of Department.
Chủ trì/ Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

Yêu cầu công việc

Bằng cấp/Kinh nghiệm cần thiết/ Qualification & Experience:
-Bằng cấp/Qualification:
- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm/ Graduated from regular university majoring in information technology, software technology
Kinh nghiệm làm việc/Working experience:
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về phát triển ứng dụng
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý.
- Có kinh nghiệm chủ trì triển khai các dự án phần mềm.
- Kỹ năng tư duy logic và thuật toán tốt, phân tích và giải quyết vấn đề
- Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành
- At least 5 years of experience in application development
- At least 2 years of management experience.
- Experience in managing software projects.
- Good logical and algorithmic thinking skills, analysis and problem solving
- Able to read and understand specialized English

Phẩm chất/Năng lực cần thiết/Quality/Ability:
-Kỹ năng/Skills:
- Tư duy khoa học, khả năng phân tích tổng hợp vấn đề tốt, nhận thức rộng rãi về tổng thể
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
- Tư duy logic tốt
- Scientific thinking, good problem-solving ability, broad awareness of the whole
- Good communication skills.
- Good teamwork skills.
- Effective problem solving skills.
- Good logical thinking
- Ngoại ngữ/Foreign language:
- Tiếng Anh

Các yếu tố được xem xét ưu tiên tuyển dụng khác/Other factors considered for recruitment:
- Có kinh nghiệm triển hai các dự án về thương mại điện tử
- Có hiểu biết, kinh nghiệm triển khai dự án CNTT theo phương pháp Agile/Scrum
- Experience in implementing two e-commerce projects
- Having knowledge and experience in implementing IT projects according to Agile/Scrum method

Quyền lợi công việc

Thưởng theo kết quả kinh doanh (từ 2 đến 6 tháng lương)
Chương trình bảo hiểm sức khỏe, nghỉ làm chiều thứ 7 và ngày Chủ Nhật
Đi du lịch trong nước hoặc nước ngoài 1 năm 1 lần
Đang tải ...

Thông tin khác


Ngôn ngữ trình bày: Bất kỳ

Thông tin liên hệ

Liên hệ: Ms Thu

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Thành Công Tower, số 79 Đường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Đang tải ...
Đang tải ...